Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz składania zamówień w Salonach Partnerskich

 

§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Towarów w Sklepie Internetowym prowadzonym pod adresem espada.com.pl oraz zasady składania zamówień drogą elektroniczną za pośrednictwem strony espada.com.pl w wybranych Salonach Partnerskich.

Właścicielem strony internetowej espada.com.pl jest Trade 24 Adnan Alcan, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Trade 24 Adnan Alcan z siedzibą w Osielsku, kod: 86-031 przy ul. Szosa Gdańska 23, posiadająca NIP 5541018899. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży zawartej przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Zamieszczone na stronie informacje o Towarze, ogłoszenia, reklamy Sprzedającego, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, to urządzenie podłączone do sieci Internet wyposażone w przeglądarkę internetową w wersji umożliwiającej prawidłowe przeglądanie Towarów oraz składanie zamówień.

Formularze Zamówienia oraz Przyjęcia Zamówienia do realizacji są przechowywane w formie elektronicznej i mogą zostać udostępnione do wglądu na żądanie Kupującego.

Różnice w wyglądzie towarów wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą stanowić podstawy reklamacji zakupionego towaru.

Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym lub założenie Konta oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia lub założenia Konta.

Prawem właściwym jest prawo polskie.

 

§ 2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin, który jest regulaminem świadczonych usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), określający zasady sprzedaży Towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenie usług drogą elektroniczną.

Sklep Internetowy – serwis dostępny pod adresem www.espada.com.pl, za pośrednictwem którego Sprzedający oferuje Towar, możliwy do nabycia przez Kupującego

Sprzedający – jest Trade 24 Adnan Alcan, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Trade 24 Adnan Alcan z siedzibą w Osielsku, kod: 86-031 przy ul. Szosa Gdańska 23, posiadająca NIP 5541018899.

Kupujący  – osoba fizyczna (w tym również Konsument), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, dokonująca czynności niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Strony – Sprzedający i Kupujący

Salon Partnerski – sklep stacjonarny prowadzony przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek, współpracujący ze Trade 24 Adnan Alcan.

Towar – rzecz ruchoma, oferowana przez Sprzedającego, której dotyczy Umowa Sprzedaży lub oferowana przez Salon Partnerski, której dotyczy Zamówienie Towaru w Salonie Partnerskim

Towar Specjalny – prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, która ze względu na swoje właściwości (np. dostępność wyłącznie na indywidualne zamówienie) podlega szczególnym zasadom sprzedaży oraz wobec której konieczne jest dokonanie indywidualnych ustaleń warunków sprzedaży

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowę sprzedaży uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości email z informacją o Przyjęciu Zamówienia do realizacji

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towaru, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Przyjęcie Zamówienia do realizacji – informacja wysłana do Kupującego, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

Zamówienie Towaru w Salonie Partnerskim – złożenie zamówienia za pośrednictwem strony www.espada.com.pl przez Kupującego skierowane do wybranego Salonu Partnerskiego, wyrażające chęć nabycia wybranego Towaru w Salonie Partnerskim za cenę oferowaną na stronie www.espada.com.pl, określająca jednoznacznie rodzaj i ilość towaru, nie będące jednocześnie umową zawieraną z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość. W przypadku Zamówienia Towaru w Salonie Partnerskim, ESPADA.COM.PL. pośredniczy jedynie pomiędzy Kupującym a Salonem Partnerskim w zamawianiu towaru i nie jest stroną umowy, zaś wszelkie ustalenia dotyczące przyjęcia i realizacji zamówienia Kupujący jest zobowiązany uzgodnić z wybranym przez siebie Salonem Partnerskim. 

Formularz rejestracji – dostępny na stronie www.espada.com.pl formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach; założenie Konta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracji oraz zatwierdzenie linku aktywacyjnego poprzez jego kliknięcie,

Koszyk - wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu segregację wybranych Towarów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Towarów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie lub  usuwanie Towarów z  Koszyka.

 

§ 3 Ochrona własności intelektuanej

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie fotografie opublikowane na niniejszej stronie stanowią utwór chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. nr 90 poz. 631). Wszelkie prawa autorskie należą do firmy Trade 24 Adnan Alcan (dalej: Właściciel).

Żadna fotografia, nie może być powielana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób na jakichkolwiek polach eksploatacji, włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem i digitalizacją, w tym także zamieszczaniem w Internecie, bez pisemnej zgody Właściciela. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworu w całości lub w części bez zgody Właściciela w innych celach niż niekomercyjne cele prywatne stanowi naruszenie prawa.

Naruszenie praw autorskich będzie skutkowało odpowiedzialnością karną i cywilną, określoną w przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz przepisach kodeksu cywilnego.

 

§ 4 Przyjęcie i realizacja zamówienia

Zamówienie można składać za pośrednictwem strony internetowej www.espada.com.pl 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Zamówienia, złożone w dni powszednie od poniedziałku do piątku po godzinie 15.00, w soboty oraz niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza obszarem kraju. W przypadku gdy miejscem docelowym nie jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Kupujący zobowiązany jest powyższą okoliczność zgłosić przed zakupem Sprzedającemu oraz ustalić ze Sprzedającym indywidualne warunki dostarczenia Zamówienia.

Do złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub do złożenia Zamówienia Towaru w Salonie Partnerskim, konieczne jest założenie Konta na stronie espada.com.pl,

Sprzedający oraz Salon Partnerski zastrzegają sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący – pomimo wezwania – nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

W przypadku Towarów Specjalnych dostępnych na indywidualne zamówienie Kupujący zobowiązuje się do wpłaty zadatku w wysokości 40% wartości zamawianego Towaru przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedającego, po uprzednim ustaleniu indywidualnych warunków umowy.

Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedającego w formie wiadomości e-mail w terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia może ulec wydłużeniu, w przypadku gdy jego upływ przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy – w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia znajdą się informacje o przedmiocie zamówienia, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności i termin dostawy. Do potwierdzenia przyjęcia zamówienia załączony zostanie również Regulamin obowiązujący w chwili złożenia zamówienia. Informacje te wraz z regulaminem stanowią integralną część Umowy sprzedaży i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem Sprzedającego i Kupującego.

Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Konsumenta do momentu wysyłki towaru. W przypadku Towarów specjalnych wykonywanych na indywidualne Zamówienie Kupującego prawo to przysługuje mu do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i dostarczenie Kupującemu) wynosi nie dłużej niż 30 dni roboczych. W przypadku Towarów Specjalnych oraz wysyłki Towarów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany z Kupującym.

Kupujący informowany jest o braku dostępności produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie Przyjęcia Zamówienia do realizacji w szczególności gdy:

a) Kupujący nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnych transakcji,

b) Sprzedający nie ma zamówionego Towaru,

c) Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów nie ma możliwości technicznych do przesłania takiego potwierdzenia.

W przypadku nie Przyjęcia Zamówienia do realizacji, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

W przypadku Zamówienia Towaru w Salonie Partnerskim procedura realizacji złożonego zamówienia rozpoczyna poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Salon Partnerski. Wszelkie ustalenia dotyczące realizacji zamówienia, m.in. termin realizacji zamówienia, warunki płatności, odbiór towaru, Kupujący jest zobowiązany uzgodnić z wybranym przez siebie Salonem Partnerskim.   

§ 5 Płatności

Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami wyrażonymi w polskich złotych brutto - czyli uwzględniającymi podatek od towarów i usług oraz zawierają wszystkie należne cła i podatki.

Obowiązującą ceną jest cena Towaru widniejąca przy danym Towarze w dniu składania Zamówienia.

Do każdego zakupionego Towaru dołączony zostanie dowód zakupu,

Płatności za zakupiony Towar można dokonać:

a)      przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy,

Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

Towar jest wysłany po zaksięgowaniu zapłaty, a w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem, należność za zamówienie Kupujący uiści podczas odbioru Towaru.

Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności przelewem zwykłym lub internetowym wynosi 7 dni od dnia Przyjęcia Zamówienia do realizacji. Nieuiszczenie płatności w terminie oznacza anulowanie zamówienia. Sprzedający nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i może odmówić jego realizacji.

Za termin płatności uważa się moment zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.

W przypadku Zamówienia Towaru w Salonie Partnerskim warunki płatności ustalane są pomiędzy Kupującym a Salonem Partnerskim zaś cena za Towar wskazana w Sklepie Internetowym jest również ceną obowiązującą w Salonie Partnerskim.

§ 6 Dostawa

Zamówione Towary dostarczane są Kupującemu na adres przez niego wskazany podczas składania Zamówienia, zgodnie z jego dyspozycją umieszczoną w treści Zamówienia, za pośrednictwem firmy kurierskiej albo Poczty Polskiej, chyba że Strony postanowią inaczej.

Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie Internetowym ponosi Kupujący.

Dostawa Towaru nastąpi w terminach określonych w § 3 ust. 9 z zastrzeżeniem postanowień   § 3 ust. 10 Regulaminu. 

Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Towaru.

W przypadku Zamówienia Towaru w Salonie Partnerskim Kupujący odbierze na własny koszt Towar z Salonu Partnerskiego, po uprzednim otrzymaniu informacji z Salonu Partnerskiego o gotowości odbioru Towaru, chyba że Kupujący i Salon Partnerski postanowią inaczej.

Czas realizacji zamówienia nie przekroczy 20 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku), chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności Towaru Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Jeżeli zamówienie składa się z Towarów o różnym terminie realizacji, to zamówienie jest wysyłane do Kupującego zgodnie z najdłuższym terminem występującym w zamówieniu, chyba że Strony postanowią inaczej.

Zasady odbioru Towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Kupującym.

§ 7 Reklamacje

Towary oferowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, dołączony do Towaru.

Na Sprzedającym ciąży prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Kupujący może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Towarów w szczególności wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@espada.com.pl lub listownie na adres Fimy : 86-031 Osielsko, ul. Szosa Gdańska 23. W zgłoszeniu reklamacyjnym, prosimy o załączenie dowodu zakupu Towaru (np. paragon, faktura), wskazane daty powstania wady, a w celu przyspieszenia rozpatrzenia zgłoszenia zaleca się podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Kupującego wraz z danymi kontaktowymi Kupującego.

Sprzedający zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

b) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

Jeżeli Kupującym jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar na własny koszt, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego, a w przypadku zakupu Towaru w Salonie Partnerskim dostarczy wadliwy towar na adres Salonu Partnerskiego. Zwroty Towaru w przypadku postępowania reklamacyjnego wysłane na koszt Sprzedającego lub za pobraniem nie będą przyjmowane przez Sprzedającego

Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu rękojmi towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego.

Informacja o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 8 Odstąpienie od umowy

Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Uprawnienie o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Konsumentowi, który dokonał zakupu Towaru w Salonie Partnerskim.

Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Towarów – od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części.

Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

Oświadczenie można złożyć w szczególności wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@espada.com.pl.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9 Ochrona danych osobowych

Kupujący zakładając Konto, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego, który jest ich administratorem, wyłącznie w celu świadczenia umów zawartych przez Sklep Internetowy oraz w celu realizacji Zamówienia Towaru w Salonie Partnerskim.

Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych.

Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

§ 10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Prawem właściwym jest prawo polskie.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wskazanym przez Sprzedającego, nie wcześniej jednak niż przed ich opublikowaniem. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania, chyba że Kupujący po niezwłocznym zawiadomieniu go przez Sprzedającego o wprowadzonych zmianach, wyrazi na nie zgodę.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, przede wszystkim spowodowanych pracami konserwacyjnymi lub pracami prowadzącymi do polepszenia funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Regulamin obowiązuje od 1 października 2020 r.